Om Body Examination


Body Examination er et nettsed for undersøkelse og diagnostisering av bevegelsesapparatet. Nettstedet er utviklet for fagpersoner og studenter som i sin kliniske hverdag har behov for å undersøke og diagnostisere pasienter med smerter og skader i muskel– og skjelettsystemet.

Body Examination er et oppslagsverk hvor brukeren kan slå opp de forskjellige testene som brukes i undersøkelse av bevegelsesapparatet. Testene og diagnosene presenteres på to forskjellige måter. Først presenteres de i en hurtigvisning i relasjon til smertetegningen.

I denne hurtigvisningen presenteres testene med video, bilder, skriftlig beskrivelse av testen og kort forslag til tolkning. Fra hurtigvisningen kan du gå videre til dybdevisningen hvor testene presenteres mer inngående med referanser og henvisning til aktuell litteratur. I dybdevisningen presenteres også indikasjonen for når testen bør brukes. Ved å trykke på menyvalget TESTER kommer du til en alfabetisk liste over alle testene, og kan derfra gå direkte videre til testens dybdevisning.

Diagnosene presenteres også i en hurtigvisning i relasjon til smertetegningen, og i en dybdevisning for mer inngående drøfting rundt diagnostiske kriteringer, og dokumentasjon som finnes om hver enkelt diagnose. Relaterte tester presenteres også for hver diagnose.Ved å trykke på menyvalget DIAGNOSER kommer du til en alfabetisk liste over alle diagnosene, og kan derfra gå direkte videre til diagnosens dybdevisning.

Utførelsen av hver test demonstreres med film og er beskrevet med tekst. Utførelsen av hver enkelt test gjøres som den er beskrevet i litteraturen, og i tillegg slik de kan modifikasjoner hvis dette avviker fra den originale beskrivelsen. Dette gjør Body Examination til et nyttig oppslagsverk både for den brukeren som ønsker å sette seg inn i testen slik de er ble beskrevet originalt og for de som ønsker den modifiserte utgaven i den kliniske hverdagen. I Dybdevisningen presenteres den dokumentasjonen som finnes for de enkelte testene med linker til fagbøkene og artiklene det refereres til.

Der det ikke er funnet dokumentasjon og forskning om en test er testens tolkning gjengitt som den er beskrevet i lærebøkene. I tillegg er det ved manglende dokumentasjon presenter grunnforskning som kan anvendes i den kliniske tolkningen av testen, og mulige kliniske tolkninger foreslås.

Forskning som presenteres kan være smertefysiologi, innervasjon av de vevene som provoseres i testen, biomekaniske betraktninger og lignende. I tillegg til videoene av hvordan testen utføres er dette kanskje den største forskjellen mellom Body Examination og de lærebøkene som finnes. Mange klinikere erfarer at ortopediske tester kan tolkes mer differensiert enn de er beskrevet i lærebøker og forskning. Body Examination er ment å skape en bro over dette gapet mellom klinisk hverdag og forskning. Dette vil nok innebære en del kontrovers i tolkningene av de forskjellige testene. Det vil derfor i den videre utviklinen av nettstedet åpnes for å diskutere og kommentere tolkningen av de forskjellige testene. På den måten kan vi sammen bygge opp en erfaringsbasert kunskapsbase. Denne kunskapsbasen kan deretter igjen tas utgangspunkt i når nye studier om undersøkelse av bevegelsesapparatet skal utformes.