Undersøkelse av bevegelsesapparatet


Klinisk undersøkelse av pasienter med smerter eller plager i bevegelsesapparatet er basert på observasjon av pasienten, anamnese og kliniske tester.

Klinisk undersøkelse av pasienter med smerter eller plager i bevegelsesapparatet er basert på observasjon av pasienten, anamnese og kliniske tester. Den informasjonen klinikeren får om pasienten gjennom undersøkelsen vurderes gjennom kliniske resonering før en diagnose settes og behandling igangsettes.

Den kliniske resoneringsprosessen kan enkelt beskrives som summen av tanker, resonering og beslutninger i klinisk arbeid (Higgs et al, 2008). Klinisk resonering er således en kontinuerlig prosess i undersøkelse og behandling av pasienter, hvor all tilgjengelig kunnskap bearbeides og brukes som bakgrunn for de beslutningene som fattes. En kliniker vil i løpet av utdannelsen tilegne seg en viss mengde kunnskap og erfaringer, men må gjennom undersøkelse og behandling av pasienter gjøre seg klinisk erfaring som kan tas med i det videre kliniske arbeidet. For en og samme pasient vil man derfor ofte se stor forskjell på den kliniske resoneringen novisen og eksperten vil gjøre.
Mye av grunnen til dette er den erfaringen eksperten har i tolkning av de forskjellige kliniske testene som brukes. Novisen bruker tester og undersøkelser slik de undervises på lærestedene og er beskrevet i litteraturen. Etter hvert vil man erfare at tester i klinisk bruk også kan tolkes på andre måter enn det som er gjort i forskningen. Denne bruken av ortopediske tester er i stor grad en taus kunnskap, og er ikke konkretisert og systematisert i læreverkene, og dessverre i liten grad forsket på.

Denne tause kunnskapen inkluderer blant annet  tilpasninger av teknikken  til hver enkelt pasient, "normalfunn" og normale variasjoner og andre svar på testen enn det positive eller negative svaret som ofte er angitt i litteraturen. I tillegg vet eksperten hvordan de forskjellige testene brukes i testbatterier og tolkes i relasjon til andre funn som er gjort tidligere i undersøkelsen.

Vi i Body Examination ønsker å bidra til at denne tause kunnskapen kan bli løftet frem og gjort mer tilgjengelig. Tolkningen av hver enkelt test innledes med den forskningsbaserte tolkningen som er beskrevet i faglitteraturen før en mer erfaringsbasert og klinisk tolkning presenteres. Ofte vil de forskjellige tolkningene være diffuse og lite konkrete, og vi har derfor forsøkt å konkretisere de forskjellige mulige tolkningene for å gjøre det enklere å skille mellom diagnoser som gir forskjellige behandlingsalternativer. På denne måten kan vi konkretisere den tause kunnskapen som finnes innenfor undersøkelse og behandling av bevegelsesapparatet og hjelpe hverandre til å bli bedre klinikere og til å gi pasientene våre den best mulige undersøkelsen, den riktige diagnose og beste behandlingen.


Referanser