Isometrisk supinasjon

Testen utføres med kliniker stående foran pasienten. Pasienten har albuen flektert til 90 grader med underarmen i midtstilling mellom supinasjon og pronasjon. Pasienten instrueres i å holde overarm og underarm i samme stilling gjennom hele testprosedyren. Klinikeren gir et lett økende press i pronasjonsretning og påser at pasienten ikke beveger overarm eller underarm under testen.

Variant # 2: Testen utføres med albuen flektert 10– 20 grader. Dette reduserer M. Biceps Brachiis supinasjonskraft og øker derfor stresset på M. Supinator.

Ved å utføre begge disse variantene kan man muligens skille på smerte fra hovedsakelig M. Biceps Brachii eller M. Supinator.